Ανοικτή Πρόσβαση

Η OMIC-Engine προσφέρει ανοικτή πρόσβαση στην επιστημονική κοινότητα στις υποδομές που υπάρχουν στους κόμβους της με τη μορφή σύντομων επισκέψεων επιστημόνων/ερευνητών στους τέσσερις κόμβους που διαχειρίζεται (Λάρισα, Πάτρα, Αθήνα, Αλεξανδρούπολη), ώστε να εξασφαλισθεί η αποδοτική εκμετάλλευση του υπάρχοντος εξοπλισμού.

Για συνοπτικές παρουσιάσεις των εργαστηρίων και του εξοπλισμού επιλέξτε ????????????????

1/9