Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,

Τμήμα Φαρμακευτικής. 

Ερευνητικές Κατευθύνσεις

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου εστιάζονται στη Φασματοσκοπία Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (NMR),ανάλυση μοριακής δομής-μοριακές προσομοιώσεις (Molecular Simulations),μελέτη δομής οργανικών ενώσεων και ανοργάνων συμπλόκων, σχεδιασμό φαρμάκων, in-silico screening, αλληλεπιδράσεις Πρωτεΐνης–Προσδέματος και μεταβονομική.

Εξοπλισμός

- Βασικός εξοπλισμός Μοριακής Βιολογίας ​και Βιοxημείας

- Βιοαντιδραστήρες βυθισμένης καλλιέργειας ενεργού όγκου 0.4 - 20 L (κλειστής και συνεχούς καλλιέργειας)

Εργαστήριο

- Μονάδα Μικροβιακής Βιοτεχνολογίας                Καθ. Ε. Μικρός                    mikros@pharm.uoa.gr

1/9