Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, Σχολή Χημικών Μηχανικών.

Ερευνητικές Κατευθύνσεις

- Τα εφαρμοσμένα ερευνητικά έργα των εργαστηρίων του κόμβου EMΠ εστιάζονται σε:​​

1) Μικροβιακή τεχνολογία. Ανιούσες και κατιούσες διεργασίες παραγωγής μικροβιακών μεταβολιτών και ενζύμων (οργανικά οξέα,       αιθανόλη, αμινοξέα, ολιγοσακχαρίτες, ένζυμα βιομηχανικού ενδιαφέροντος, κ.α).

 

2) Ενζυμική τεχνολογία. Απομόνωση, χαρακτηρισμός, μελέτη μηχανισμού δράσης, τεχνολογική αξιοποίηση ενζύμων βιομηχανικού ενδιαφέροντος.

3) Βιοενέργεια. Μικροβιακή βιομετατροπή λιγνοκυτταρινούχων σε βιοκαύσιμα. Ενζυμική παραγωγή βιο-ντήζελ.

4) Βιοκατάλυση-Βιομετατροπές. Ανάπτυξη διεργασιών ενζυμικής σύνθεσης προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας σε συμβατικά και μη-συμβατικά συστήματα (οργανικούς διαλύτες, μικρογαλακτώματα, υπερκρίσιμο CO2, κ.α). Ανάπτυξη διεργασιών βιομετατροπών με κύτταρα (μικρόβια, φύκη).

5) Μεταβολική Μηχανική – Βιοπληροφορική.

Εξοπλισμός Ανοικτής Πρόσβασης

  • Βιοπληροφορική ανάλυση 

α) Server με:
• 64 CPUs
• 512 GB RAM
• 7,2 TB memory
β). Σύστημα βάσεων δεδομένων ανοικτού κώδικα
γ)  User friendly γραφικό περιβάλλον

Για να αιτηθείτε πρόσβαση συμπληρώστε την Αίτηση 

Εργαστήρια

- Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας                     Καθ. Δ. Κέκος                    kekos@chemeng.ntua.gr

1/9