Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Φαρμακευτικής.

Ερευνητικές Κατευθύνσεις

- Τα εφαρμοσμένα ερευνητικά έργα των εργαστηρίων του κόμβου ΠΠ εστιάζονται σε:​​

1) Μελέτη δομής και δυναμικής πεπτιδίων και πρωτεϊνών με φαρμακευτικό ενδιαφέρον

2) Ταυτοποίηση και χαρακτηρισμός φυσικοχημικών και βιοχημικών φυσικών ουσιών με Αγρο-διατροφικό ενδιαφέρον

3) Μεταβολομικές αναλύσεις 

4) Υπερεκφράσεις πρωτεϊνών 

5) Ποιοτικός έλεγχος νερών και τροφίμων. Ελέγχους Τοξικότητας (AMES) και Metabarcoding

Εξοπλισμός

- Βασικός εξοπλισμός Μοριακής Βιολογίας ​και Βιοτεχνολογίας

- 700MHz High-Definition NMR AVANCE III (Bruker)

- 600ΜΗz NMR AVANCE III (Bruker)

- MALDI-TOF & LC-MS/MS

- Φασματοφωτόμετρο Κυκλικού Διχρωισμού Υψηλής Ανάλυσης

- Ρομποτικό σύστημα Κρυστάλλωσης βιομορίων, (OryxNano for sitting drop screening -Douglas Instruments)

- FPLC/HPLC Akta Systems

Εργαστήρια

- Εργαστήριο Βιομοριακης προσομοίωσης και NMR                                                   Καθ. Γ. Σπυρούλιας               G.A.Spyroulias@upatras.gr

- Εργαστήριο Φαρμακογονιδιωματικης και Εξατομικευμένης Θεραπείας               Καθ. Γ. Πατρινός                    gpatrinos@upatras.gr

- Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας και Ανοσολογίας (EMBIA)                                     Αν. Καθ. Κ. Πουλάς                kpoulas@upatras.gr

  

- Εργαστήριο Υγιεινής                                                                                                        Καθ. Α. Βανταράκης               avanta@upatras.gr

                                                                                                                  

1/9