ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Μεταφορά γνώσης και υποστήριξη καινοτομίας στον Άγρο-Διατροφικό και Βιοιατρικό τομέα είναι ένας από τους πυλώνες της Omic-Engine. Παροχή Υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η Omic-Engine είναι ένα όχημα ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων, συμβουλευτικών και διαγνωστικών υπηρεσιών επιτρέποντας βιώσιμη ανάπτυξη με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα στα πλαίσια κυκλικής οικονομίας.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Βιολογικός κατά παραγγελία σχεδιασμός απόδοσης μετασχηματισμένων μικροβιακών συστήματων  και ισχυρών Βιοκαταλύτων με σκοπό την παραγωγή προστιθέμενης αξίας βιομορίων τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πρωτογενή παραγωγή, βιοαποκατάσταση, βιοφίλτρα, βιοαισθητήρες, επεξεργασία και τυποποίηση τροφίμων, φαρμακευτικά και καλλυντικά προϊόντα.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ

In vitro βιοαναλυτικοί μέθοδοι, τροποποιημένα μοριακά και βιοχημικά μονοπάτια, προσεγγίσεις υψηλής απόδοσης βρίσκονται  στον πυρήνα διαγνωστικών υψηλής ανάλυσης για την παρακολούθηση και εγγύηση ποιότητας σε όλα τα στάδια  ανάπτυξης, πιστοποίησης και παραγωγής αλλά και του περιβάλλοντος.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

In silico εργαλεία και ισχυρά διαγνωστικά συνδιάζονται με την συμβουλευτική ώστε να διαχειριστούν φυσικούς πόρους και να υποστηρίξουν την παραγωγή νέων προιόντων, διαδικασιών και στρατηγικών κατά μήκος των αλυσίδων αξιών με ασφαλή, αποδοτικό και βιώσιμο τρόπο.

1/9